Çalışma Alanlarımız
Kişiler Hukuku
- Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltilmesi Davaları
- Yaş Düzeltme Davaları
- Kazaî Rüşt Davaları
- Nesebin Reddine , Düzeltilmesine İlişkin Babalık Davaları
Aile Hukuku
- Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar
- Boşanma Davaları
- Anlaşmalı Boşanma Davaları
- Çekişmeli Boşanma Davaları
- Eşler Arasında Mal Rejimi , Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Davaları
- Aile Konutuyla İlgili Hukuki İşlemler
- Nafaka Davaları
- Velayet Davaları
- Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kapsamında Kalan Davalar
- Evlât Edinmeye İlişkin Davalar
- Evlenmeye İzin ve İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları
Vesayet Hukuku
- Vesayet Davaları
- Kayyım Atanmasına İlişkin Davalar
- Yasal Danışman Atanmasına İlişkin Davalar
Miras Hukuku
- Mirasçılığın Reddi Davaları
- Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
- Yasal ve Atanmış Mirasçılığa ve Terekeye İlişkin Davalar
- Tenkis Davaları
- Mirastan Çıkarma (Iskat) Davaları
Gayrimenkul ve Eşya Hukuku
- Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüy
û Davaları)
- Ecrimisil Davaları
- Elatmanın Önlenmesi Davaları
- Önalım (Şufa) Davaları
- Tapu İptal ve Tescil Davaları
- İpotek ve Rehin Tesisi İşlemleri
- Taşınır ve Taşınmaz Malların Devrine İlişkin Hukuki İşlemler
Ceza Hukuku
- Soruşturma Aşamasında Emniyet ve Savcılıklarda Sanık ve Şikayetçi Vekilliği
- Koğuşturma Aşamasında Sulh , Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanık ve Şikayetçi Vekilliği
Bilişim ve İnternet Hukuku (Bilişim Suçları)
- Hayatın Gizli Alanına ve Özel Hayata Karşı Suçlar
- Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Borçlar Hukuku ve Trafik Hukuku
- Alacak Davaları
- Tazminat Davaları
- Trafik Kazalarından Doğan Davalar
- Yurtdışında hukuk sigortası bulunan müvekkillerin Türkiye
'de bir kazaya karışmaları halinde sigorta şirketleriyle gerekli yazışmalar yapılarak dava masraflarının ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanmasının sağlanması
- Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları
- Kat Mülkiyeti Kanunu
'ndan Kaynaklanan Davalar
- Sat
ım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
- Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltilmesi Davaları
- Yaş Düzeltme Davaları
- Kazaî Rüşt Davaları
- Nesebin Reddine , Düzeltilmesine İlişkin Babalık Davaları
Kira Hukuku
- Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
- Kira Alacağı Davaları
- Kira Tespit Davaları
- Tahliye Davaları
Ticari İşletmeler ve Şirketler Hukuku
- Haksız Rekabet Davaları
- Şirket Kuruluşları
- Şirket Birleşmeleri ve Tür Değiştirmeleri
Ticaret ve Kıymetli Evrak Hukuku
- Ticari davalar
- Kıymetli Evrak İptali Davaları
İcra
- İflâs Hukuku
- İcra Takipleri
- İmzaya ve Borca İtiraz Davaları
- İstihkak Davaları
- İhtiyatî Haciz ve İhtiyatî Hacze İtiraz Davaları
- Borçtan Kurtulma (Menfî Tespit) Davaları
- Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Sigortalılığın Tespitine İlişkin Davalar
- İşe İade ve Buna İlişkin Tazminat Davaları
- İşçi-İşveren Alacaklarına İlişkin Davalar
- İhbar Tazminatı Davaları
- Kıdem Tazminatı Davaları
- İşçi Ücreti Alacağı Davaları
Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku
- Yabancı Mahkemelerden Verilen Kararların Türk Mahkemeleri
'nde Tanınması
- Yabancı Mahkemelerden Verilen Kararların Türk Mahkemeleri
'nde İnfazı (Uygulanması)
ANA SAYFA